English
Morfoloogilised kategooriad

Morfoloogilised kategooriad

Eesti keele jaoks on kasutusel erinevaid morfo-süntaktiliste kategooriate süsteeme. Põhjuseid on kaks: esiteks, sarnasus ja/või ühilduvus eeskujuks olevate kirjeldustavadega (mis omakorda võivad olla seotud muude keeltega kirjeldustavadega ning aja jooksul ka muutuda), ja teiseks, analüüsitavast materjalist e. korpusest tulenev vajadus kategooriate süsteemi kohandada (nt. lisades uusi kategooriaid või loobudes teoreetilistest eristustest, mida märgendamisel ei ole võimalik järjekindlalt järgida).

Alljärgnevas esitatakse järgmiste süsteemide omavahelised vastavused:

Alljärgnevates tabelites on vabalt varieeruvad kategooria liikmed (CG ja UD veerus) kandilistes sulgudes.

Rohkem või vähem vabalt lisatava tunnusena kasutab UD peale morfosüntaktiliste ka muid kategooriad:

Sõnaliigid

Sõnaliigid ja morfoloogilised/leksikaalsed tunnused on UD-s üksteisest formaalselt sõltumatud. Näiteks kui sõna on nimeüksuse osa, siis võib UD tava kohaselt tema sõnaliigiks olla algse asemel PROPN, muud tunnused jääda aga endiseks, nt. Teine võib olla PROPN NumForm=Word NumType=Ord

sõnaliikalaliiknäideFS, GTCGgiellaltUD
omadussõnaalgvõrrekallis, ehtAA posAADJ Degree=Pos
omadussõnakeskvõrre laiem CA compA Comp ADJ Degree=Cmp
omadussõnaülivõrre pikim UA super A Superl ADJ Degree=Sup
nimisõna üldnimi asi SS Com N NOUN
nimisõna pärisnimi Edgar HS prop N Prop PROPN
määrsõna kõrvuti D DAdv ADV
hüüdsõna tere I IInterjINTJ
sidesõnarinnastav ja J J crdCC CCONJ
sidesõnaalistav et J J subCS SCONJ
kaassõna eessõna enne KK pre Adp ADP AdpType=Prep
kaassõna tagasõna kaudu KK post Adp ADP AdpType=Post
arvsõna põhiarvsõna kaks NN card Num Card NUM NumType=[Card, Frac, Range]
arvsõna järgarvsõna teine ON ord Num Ord ADJ NumType=Ord
asesõna isikuline tema PP persPron PRON PronType=Prs Person=[1,2,3]
asesõna näitav selline PP demPron PRON PronType=Dem
asesõna umbmäärane mingi PP indefPron PRON PronType=Ind
asesõna possessiiv oma PP posPron PRON PronType=Prs Poss=Yes
asesõna küsiv milline PP interPron PRON PronType=Int
asesõna siduv kumb PP relPron PRON PronType=Rel
asesõna enesekohane ise PP reflPron PRON PronType=Prs Reflex=Yes
asesõna vastastikune teineteise PP recPron PRON PronType=Rcp Reflex=Yes
asesõna määratlev emb-kumb PP detPron PRON PronType=Tot
tegusõnapõhiverb lugema VV main V VERB
tegusõnaabiverb olema VV aux V AUX
tegusõnamodaalverb saama VV mod V AUX
genitiivatribuut 1 dooria GG N Sg Gen NOUN Number=Sing Case=Gen
määratleja seeP P [dem, indef, det, inter, rel] Pron DET PronType=[Dem, Ind, Tot, Int, Rel]
VVS-spetsiifiline
verbipartikkel 2 plehku XX Adv ADV
korpuste märgendamise jaoks
akronüüm USA YY nominal ACR [PROPN, NOUN] Abbr=Yes
lühend a, nn, jne, vt YY nominal ABBR [NOUN, ADJ, ADV, VERB] Abbr=Yes
kirjavahemärk(osa)lause piir , Z ZCLB PUNCT
kirjavahemärkpaarsetest vasakpoolne ( Z ZPUNCT LEFT PUNCT
kirjavahemärkpaarsetest parempoolne ) Z ZPUNCT RIGHT PUNCT
kirjavahemärk - Z ZPUNCTPUNCT
sümbol 3 @ Y Y nominalN Symbol SYM
sümbol 3 cl.ut.ee Y Y nominalN Symbol SYM Abbr=Yes
emotikon 4 :-) Y, Z ZN Symbol SYM
tõlgendamatu 5 (%¤¤(/ #### TX
(neti)vestlus-korpuste spetsiifilised
lausepartikkel sry, BPART
sõna osa -sid QX
emotikon 4 :-) ESYM

1 genitiivatribuut on nimisõna laiendina esinev omastava käände vormis nimi, mis on muutunud liigi või tüübi tähistajaks ning mis kirjutatakse väikese algustähega, nt. dooria (sammas).

2 Verbipartikkel on mitmesõnalise verbi koosseisu kuuluv sõna, millel VVS-is eraldi sõnaliigi tähistus puudub, nt. luuslanki (lööma)

3 Sümbol on lause struktuuri osana funktsioneeriv märk või märgijada, mille häälikuline kuju ei tulene tähemärkidest ja/või numbritest

4 Emotikonide märkimine on ebaühtlane ja korpuste lõikes erinev

5 Tõlgendamatus võib tuleneda võõrkeelest, märgijadast, arusaamatust kirjaveast vms

Kirjavahemärgid korpustes

Korpuste analüüsil tõstetakse kirjavahemärgid tavaliselt sõnadest lahku ja analüüsitakse eraldi. Tavaliselt märgendussüsteemid märkidele eraldi individuaalsed tähistusi ei omista, kuid CG eristab järgmisi:

märknäidetähis
ellips ...Ell
lühike ellips..Els
punkt.Fst
koma,Com
koolon:Col
semikoolon;Scl
küsimärk?Int
hüüumärk!Exc
mõtte, sidekriips--Dsd
alustav sulg(Opr
lõpetav sulg)Cpr
jutumärk"Quo
alustav jutumärk «Oqu
lõpetav jutumärk»Cqu
väiksem kui<Grt
suurem kui>Sml
alustav kandiline sulg[Osq
lõpetav kandiline sulg]Csq

Käändsõna

Grammatilised kategooriad

GT, giellalt FSCGUD
arv ||| number
Sg ainsus singularsgsgNumber=Sing
Pl mitmus pluralplplNumber=Plur
kääne ||| case
Nom nimetavnominativennomCase=Nom
Gen omastav genitiveggenCase=Gen
Par osastavpartitiveppartCase=Par
Ill sisseütlev illativeillillCase=Ill
suunduv (lühike sisseütlev)additiveadtaditCase=Add
Ine seesütlevinessiveininCase=Ine
Ela seestütlevelativeelelCase=Ela
All alaleütlevallativeallallCase=All
Ade alalütlevadessiveadeadCase=Ade
Abl alaltütlevablativeablablCase=Abl
Tra saavtranslativetrtrCase=Tra
Trm rajavterminativetertermCase=Ter
Ess olevessiveesesCase=Ess
Abe ilmaütlevabessiveababesCase=Abe
Com kaasaütlevcomitativekomkomCase=Com

Paradigma

GT, giellaltnäide FSCGUDGT, giellaltnäide FSCGUD
Sg Nom part, majasg nsg nomNumber=Sing Case=NomPl Nompardid, majadpl npl nomNumber=Plur Case=Nom
Sg Gen pardi, majasg gsg genNumber=Sing Case=GenPl Genpartide, majadepl gpl genNumber=Plur Case=Gen
Sg Par parti, majasg psg partNumber=Sing Case=ParPl Parparte, majupl ppl partNumber=Plur Case=Par
Sg Ill parti, majjaadtsg aditNumber=Sing Case=Add
Sg Ill pardisse, majassesg illsg illNumber=Sing Case=IllPl Illpartidesse, majadessepl illpl illNumber=Plur Case=Ill
Sg Ine pardis, majassg insg inNumber=Sing Case=InePl Inepartides, majadespl inpl inNumber=Plur Case=Ine
Sg Ela pardist, majastsg elsg elNumber=Sing Case=ElaPl Elapartidest, majadestpl elpl elNumber=Plur Case=Ela
Sg All pardile, majalesg allsg allNumber=Sing Case=AllPl Allpartidele, majadelepl allpl allNumber=Plur Case=All
Sg Ade pardil, majalsg adesg adNumber=Sing Case=AdePl Adepartidel, majadelpl adepl adNumber=Plur Case=Ade
Sg Abl pardilt, majaltsg ablsg ablNumber=Sing Case=AblPl Ablpartidelt, majadeltpl ablpl ablNumber=Plur Case=Abl
Sg Tra pardiks, majakssg trsg trNumber=Sing Case=TraPl Trapartideks, majadekspl trpl trNumber=Plur Case=Tra
Sg Trm pardini, majanisg tersg termNumber=Sing Case=TerPl Trmpartideni, majadenipl terpl termNumber=Plur Case=Ter
Sg Ess pardina, majanasg essg esNumber=Sing Case=EssPl Esspartidena, majadenapl espl esNumber=Plur Case=Ess
Sg Abe pardita, majatasg absg abesNumber=Sing Case=AbePl Abepartideta, majadetapl abpl abesNumber=Plur Case=Abe
Sg Com pardiga, majagasg komsg komNumber=Sing Case=ComPl Compartidega, majadegapl kompl komNumber=Plur Case=Com

Pöördsõna

Grammatilised kategooriad

UD veerus on VerbForm=Fin alati koos kategooriaga Mood=

GT, giellalt CGUD
tegumood ||| voice
Pers isikuline personalpsVoice=Act
Impers umbisikuline impersonalimps Voice=Pass
aeg ||| tense
Prs olevik presentpres Tense=Pres
Prt minevik past (i.e. not present)impf, past Tense=Past
kõneviis ||| mood
Ind kindel indicativeindic Mood=Ind VerbForm=Fin
Cond tingiv conditionalcond Mood=Cnd VerbForm=Fin
Imprt käskiv (kasutatav ka möönvas tähenduses) imperative / jussiveimper Mood=Imp VerbForm=Fin
Quot kaudne quotativequot Mood=Qot VerbForm=Fin
arv ||| number
Sg ainsus singularsg Number=Sing
Pl mitmus pluralpl Number=Plur
isik ||| person
1 1. isik 1st personps1 Person=1
2 2. isik 2nd personps2 Person=2
3 3. isik 3rd personps3 Person=3
kõneliik ||| polarity
Aff jaatav kõne affirmativeaf
Neg eitav kõne negativeneg Polarity=Neg; Connegative=Yes
infiniitsed (nn käänduvad) verbivormid ||| infinite forms
Sup ma-tegevusnimi supine (ma-infinitive)sup VerbForm=Sup
Inf da-tegevusnimi infinitive (da-infinitive)infVerbForm=Inf
Ger des-vorm gerund gerVerbForm=Conv
Prc kesksõna participleparticVerbForm=Part

Käesolev kategooriate süsteem ei hõlma liitvorme nagu olen elanud, olin elanud, oleksin elanud, ei olnud elanud, ei olnuks elanud, olgu elatud jne.

Paradigma

Alljärgnev tabel esitab verbi täisparadigma e. kõik sõnavormina esinevate morfoloogiliste kategooriate võimalikud komplektid. (Ära ja pole vormid on lisatud selleks, et kõik võimalikud kombinatsioonid ikka esindatud oleksid.)

Numbritega on tähistatud homonüümsed paradigmaliikmed.

NB! Oleviku kesksõnad on UD süsteemi kohaselt mitte verbi paradigma osaks, vaid hoopis ADJ, kuid neil on mõned ainult verbile omased tunnused.

* tähistab kategooriate kombinatsiooni, millele vastavat sõnavormi ei GT ega giellalt süsteemis praegu (2022) automaatselt ei genereerita ega tunta ära.

GT, giellaltnäide FSCGUD
Inf eladada infVerbForm=Inf
Ger eladesdes gerVerbForm=Conv
Pers Sup Ill elama ma sup ps illVoice=Act VerbForm=Sup Case=Ill
Pers Sup Ine elamasmas sup ps inVoice=Act VerbForm=Sup Case=Ine
Pers Sup Ela elamastmast sup ps elVoice=Act VerbForm=Sup Case=Ela
Pers Sup Tra elamaksmaks sup ps trVoice=Act VerbForm=Sup Case=Tra
Pers Sup Abe elamatamata sup ps abesVoice=Act VerbForm=Sup Case=Abe
Pers Prs Ind Sg1 Affelan n indic pres ps1 sg ps afVoice=Act Tense=Pres Mood=Ind VerbForm=Fin Number=Sing Person=1
Pers Prs Ind Sg2 Affelad d indic pres ps2 sg ps afVoice=Act Tense=Pres Mood=Ind VerbForm=Fin Number=Sing Person=2
Pers Prs Ind Sg3 Affelab b indic pres ps3 sg ps afVoice=Act Tense=Pres Mood=Ind VerbForm=Fin Number=Sing Person=3
Pers Prs Ind Pl1 Affelame me indic pres ps1 pl ps afVoice=Act Tense=Pres Mood=Ind VerbForm=Fin Number=Plur Person=1
Pers Prs Ind Pl2 Affelate te indic pres ps2 pl ps afVoice=Act Tense=Pres Mood=Ind VerbForm=Fin Number=Plur Person=2
Pers Prs Ind Pl3 Affelavadvad indic pres ps3 pl ps afVoice=Act Tense=Pres Mood=Ind VerbForm=Fin Number=Plur Person=3
Pers Prs Ind Neg ela (1)o indic pres ps negVoice=Act Tense=Pres Mood=Ind VerbForm=Fin Connegative=Yes
Pers Prs Cond Sg1 Aff elaksinksin cond pres ps1 sg ps afVoice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Sing Person=1
Pers Prs Cond Sg2 Aff elaksid (2)ksid cond pres ps2 sg ps afVoice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Sing Person=2
Pers Prs Condelaks ks cond pres ps[1, 2, 3] [sg, pl] ps af;
cond pres ps neg
Voice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin;
Voice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Connegative=Yes
Pers Prs Cond Pl1 Aff elaksimeksime cond pres ps1 pl ps afVoice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Plur Person=1
Pers Prs Cond Pl2 Aff elaksiteksite cond pres ps2 pl ps afVoice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Plur Person=2
Pers Prs Cond Pl3 Aff elaksid (2)ksid cond pres ps3 pl ps afVoice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Plur Person=3
Pers Prs Imprt Sg2 ela (1)o imper pres ps2 sg ps [af, neg]Voice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Number=Plur Person=2;
Voice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Number=Plur Person=2 Connegative=Yes
Pers Prs Imprt elagu gu imper pres ps3 [sg, pl] ps [af, neg]Voice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin;
Voice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Connegative=Yes
Pers Prs Imprt Pl1 elagemgem imper pres ps1 pl ps [af, neg]Voice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Number=Plur Person=1;
Voice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Number=Plur Person=1 Connegative=Yes
Pers Prs Imprt Pl2 elage ge imper pres ps2 pl ps [af, neg]Voice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Number=Plur Person=2;
Voice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Number=Plur Person=2 Connegative=Yes
Pers Prs Quot elavatvat quot pres ps [af, neg]Voice=Act Tense=Pres Mood=Qot VerbForm=Fin;
Voice=Act Tense=Pres Mood=Qot VerbForm=Fin Connegative=Yes
Pers Prs Prc elavv partic pres psVoice=Act Tense=Pres VerbForm=Part ADJ Degree=Pos Number=Sing Case=Nom
Pers Prt Ind Sg1 Aff elasinsin indic impf ps1 sg ps afVoice=Act Tense=Past Mood=Ind VerbForm=Fin Number=Sing Person=1
Pers Prt Ind Sg2 Aff elasid (3)sid indic impf ps2 sg ps afVoice=Act Tense=Past Mood=Ind VerbForm=Fin Number=Sing Person=2
Pers Prt Ind Sg3 Aff elas s indic impf ps3 sg ps afVoice=Act Tense=Past Mood=Ind VerbForm=Fin Number=Sing Person=3
Pers Prt Ind Pl1 Aff elasimesime indic impf ps1 pl ps afVoice=Act Tense=Past Mood=Ind VerbForm=Fin Number=Plur Person=1
Pers Prt Ind Pl2 Aff elasitesite indic impf ps2 pl ps afVoice=Act Tense=Past Mood=Ind VerbForm=Fin Number=Plur Person=2
Pers Prt Ind Pl3 Aff elasid (3)sid indic impf ps3 pl ps afVoice=Act Tense=Past Mood=Ind VerbForm=Fin Number=Plur Person=3
Pers Prt Ind Negelanud (4)neg indic impf ps negVoice=Act Tense=Past Mood=Ind VerbForm=Fin Connegative=Yes
Pers Prt Cond Sg1 Aff elanuksinnuksin cond past ps1 sg ps afVoice=Act Tense=Past Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Sing Person=1
Pers Prt Cond Sg2 Aff elanuksid (5)nuksid cond past ps2 sg ps afVoice=Act Tense=Past Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Sing Person=2
Pers Prt Cond elanuksnuks cond past ps[1, 2, 3] [sg, pl] ps af;
cond past ps neg
Voice=Act Tense=Past Mood=Cnd VerbForm=Fin;
Voice=Act Tense=Past Mood=Cnd VerbForm=Fin Connegative=Yes
Pers Prt Cond Pl1 Aff elanuksimenuksime cond past ps1 pl ps afVoice=Act Tense=Past Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Plur Person=1
Pers Prt Cond Pl2 Aff elanuksitenuksite cond past ps2 pl ps afVoice=Act Tense=Past Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Plur Person=2
Pers Prt Cond Pl3 Aff elanuksid (5)nuksid cond past ps3 pl ps afVoice=Act Tense=Past Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Plur Person=3
Pers Prt Imprt *elanud (4)------
Pers Prt Quot elanuvatnuvat quot past ps [af, neg]Voice=Act Tense=Past Mood=Qot VerbForm=Fin;
Voice=Act Tense=Past Mood=Qot VerbForm=Fin Connegative=Yes
Pers Prt Prcelanud (4)nud partic past psVoice=Act Tense=Past VerbForm=Part
Impers Sup elatamatama sup impsVoice=Pass VerbForm=Sup
Impers Prs Ind Aff elataksetakse indic pres imps afVoice=Pass Tense=Pres Mood=Ind VerbForm=Fin
Impers Prs Ind Neg elatata indic pres imps negVoice=Pass Tense=Pres Mood=Ind VerbForm=Fin Connegative=Yes
Impers Prs Cond elatakstaks cond pres imps [af, neg]Voice=Pass Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin;
Voice=Pass Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Connegative=Yes
Impers Prs Imprt elatagutagu imper pres imps [af, neg]Voice=Pass Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin;
Voice=Pass Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Connegative=Yes
Impers Prs Quot elatavattavat quot pres imps [af, neg]Voice=Pass Tense=Pres Mood=Qot VerbForm=Fin;
Voice=Pass Tense=Pres Mood=Qot VerbForm=Fin Connegative=Yes
Impers Prs Prc elatavtav partic pres impsVoice=Pass Tense=Pres VerbForm=Part ADJ Degree=Pos Number=Sing Case=Nom
Impers Prt Ind Aff elati ti indic impf imps afVoice=Pass Tense=Past Mood=Ind VerbForm=Fin
Impers Prt Ind Neg elatud (6)tud indic impf imps negVoice=Pass Tense=Past Mood=Ind VerbForm=Fin Connegative=Yes
Impers Prt Cond elatukstuks cond past imps [af, neg]Voice=Pass Tense=Past Mood=Cnd VerbForm=Fin;
Voice=Pass Tense=Past Mood=Cnd VerbForm=Fin Connegative=Yes
Impers Prt Quot* elatuvattuvat quot past imps [af, neg]--
Impers Prt Prc elatud (6)tud partic past impsVoice=Pass Tense=Past VerbForm=Part
abiverbide pole (=ei+ole) ja ära erandlikud üksikvormid
Pers Prs Ind Neg poleneg o indic pres ps negVoice=Act Tense=Pres Mood=Ind VerbForm=Fin Polarity=Neg
Pers Prs Cond Sg1 Neg poleksin----Voice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Sing Person=1 Polarity=Neg
Pers Prs Cond Sg2 Neg poleksid (2)----Voice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Sing Person=2 Polarity=Neg
Pers Prs Cond Negpoleksneg ks cond pres ps negVoice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Polarity=Neg
Pers Prs Cond Pl1 Neg poleksime----Voice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Plur Person=1 Polarity=Neg
Pers Prs Cond Pl2 Neg poleksite----Voice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Plur Person=2 Polarity=Neg
Pers Prs Cond Pl3 Neg poleksid (2)----Voice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Plur Person=3 Polarity=Neg
Pers Prs Imprt Sg2 Neg äraneg o imper pres ps2 sg ps negVoice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Number=Sing Person=2 Polarity=Neg
Pers Prs Imprt Neg ärguneg gu imper pres ps3 [sg, pl] ps negVoice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Number=[Sing, Plur] Person=3 Polarity=Neg
Pers Prs Imprt Pl1 Neg ärgemneg gem imper pres ps1 pl ps negVoice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Number=Plur Person=1 Polarity=Neg
Pers Prs Imprt Pl1 Neg ärmeneg me imper pres ps1 pl ps negVoice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Polarity=Neg
Pers Prs Imprt Pl2 Neg ärgeneg ge imper pres ps2 pl ps negVoice=Act Tense=Pres Mood=Imp VerbForm=Fin Number=Plur Person=2 Polarity=Neg
Pers Prs Quot Negpolevatneg vat quot pres ps negVoice=Act Tense=Pres Mood=Qot VerbForm=Fin Polarity=Neg
Pers Prt Ind Negpolnud neg nud indic impf ps negVoice=Act Tense=Past Mood=Ind VerbForm=Fin Polarity=Neg
Pers Prt Cond Sg1 Neg polnuksin----Voice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Sing Person=1 Polarity=Neg
Pers Prt Cond Sg2 Neg polnuksid (5)----Voice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Sing Person=2 Polarity=Neg
Pers Prt Cond Neg polnuksneg nuks cond past ps negVoice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Polarity=Neg
Pers Prt Cond Pl1 Neg polnuksime----Voice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Plur Person=1 Polarity=Neg
Pers Prt Cond Pl2 Neg polnuksite----Voice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Plur Person=2 Polarity=Neg
Pers Prt Cond Pl3 Neg polnuksid (5)----Voice=Act Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Number=Plur Person=3 Polarity=Neg
Pers Prt Imprt Neg ärnud------
Pers Prt Quot Neg polnuvat-- quot past ps negVoice=Act Tense=Past Mood=Qot VerbForm=Fin Polarity=Neg
Impers Prs Ind Neg polda neg da indic pres imps negVoice=Pass Tense=Pres Mood=Ind VerbForm=Fin Polarity=Yes
Impers Prs Cond Neg poldaks----Voice=Pass Tense=Pres Mood=Cnd VerbForm=Fin Polarity=Neg
Impers Prs Imprt Neg ärdagu------
Impers Prs Quot Neg poldavat----Voice=Pass Tense=Pres Mood=Qot VerbForm=Fin Polarity=Neg
Impers Prt Ind Neg poldud neg tud indic impf imps negVoice=Pass Tense=Past VerbForm=Part Polarity=Neg
Impers Prt Cond Neg polduks----Voice=Pass Tense=Past Mood=Cnd VerbForm=Fin Polarity=Neg
erandlikud üksikvormid
Pers Prs kuulukse,
tunnukse, näikse
NULLafTense=Pres Mood=Ind VerbForm=Fin
Neg ei neg negPolarity=Neg

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: R, 05. mai 2023 13:29 UTC.